Hij wacht…

En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een God van recht. Welzalig zijn allen die Hem verwachten. — Jesaja 30:18 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Jesaja 30:18-26 Wie? JHWH, de God die gisteren en vandaag dezelfde is […]