Allesovertreffende kracht

Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. — 2 Korintiers 4:7 (Herziene Statenvertaling) Lezen: 2 Korintiers 4:7-16 Wie? Wij, u, jij en ik Wat? Hebben een geweldige schat, de allesovertreffende kracht van God Waar? In aarden vaten, dat zijn wij, het toont […]

Tijdens de verbouwing…

Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. — Galaten 3:24-26 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Galaten 3:19-29 Wie? De wet, […]

Volgen

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. — Matteus 16:24-25 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Matteus 16:24-28 Wie? […]

Geadopteerd

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. — Galaten 4:4-5 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Galaten 4:1-7 Wie? De Here God Wat? Zond Zijn […]

Ontslagen….

Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter. — Romeinen 7:6 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Romeinen 7:1-6 Wie? Wij, die door genade gered zijn, door het verlossende werk van Jezus Wat? Zijn ontslagen van de wet, […]

Genade, niet goedkoop, wel gratis

Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen […]

Lastdragers

Lastdragers Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus. — Galaten 6:2 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Galaten 6:1-10 Wie? Wij, discipelen van de Here Jezus Wat? Moeten elkaars lasten dragen Waar? In ons leven en onze omgang met andere mensen Waarom? Omdat we zo de wet van Christus vervullen. Zijn nieuwe gebod was: Heb […]

Levend dood

Levend dood Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. — Romeinen 6:11 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Romeinen 6:1-14 Wie? Uzelf, de lezers van de Romeinenbrief, die de Here Jezus als Redder en Verlosser aanvaard hebben. U en ik kunnen zich, hoop ik, […]

Hij wacht…

En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een God van recht. Welzalig zijn allen die Hem verwachten. — Jesaja 30:18 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Jesaja 30:18-26 Wie? JHWH, de God die gisteren en vandaag dezelfde is […]

Galaten 5:6

Opfrisser met de 7 w’s In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. — Galaten 5:6 Wie? Gelovigen, eerst die in Galatië, maar het geldt ook voor ons. Wat? hoeven zich niet te laten […]