Zweepslag

Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid […]

Hij is er al

Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen. — Hebreeen 2:18 http://dawo.nl/?p=4726 LEZEN: Hebreeen 2:1-18 Ken je dat gevoel? Dat wat jou overkomt uniek is? Dat heeft toch nog nooit iemand meegemaakt? Daarom voel je je zo eenzaam in je lijden, in je pijn […]

Vrede met God

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. — Romeinen 5:1-2 http://dawo.nl/?p=4449 Lezen: Romeinen 5:1-11 Wie? Wij, allen die gerechtvaardigd […]

Rechterstoel

U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. — Romeinen 14:10 http://dawo.nl/?p=4425 Lezen: Romeinen 14:1-13 Wie? De lezers van de Romeinenbrief Wat? Krijgen er flink van langs. Wat voor lef hebben ze om elkaar te oordelen of […]

Alleen genade

Juich, hemel, en verheug u, aarde, bergen, breek uit in gejuich, want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen. — Jesaja 49:13(Herziene Statenvertaling) Lezen: Jesaja 49:7-13 Wie? Hemel en aarde en bergen Wat? Worden opgeroepen om in zich te verheugen en in gejuich uit te breken Waar? Overal, daar […]

Beloofd is beloofd

En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. — 1 Johannes 2:25(Herziene Statenvertaling) Lezen: 1 Johannes 2:24-29 Wie? Hij, de Here Jezus, Overwinnaar over de dood en het dodenrijk Wat? Heeft ons iets beloofd: het eeuwige leven Waar? Het begint hier op aarde, du moment dat je Hem hebt aangenomen […]

Bestemming: eeuwigheid

Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus. — 1 Tessalonicenzen 5:8-9 (Herziene Statenvertaling) Lezen: 1 […]

Overvloedige genade

Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. — Romeinen 5:15 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Romeinen […]

Vergeving

Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt. — Psalmen 130:3-4 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Psalmen 130 Wie? De Eeuwige, JHWH Wat? Als Hij op de ongerechtigheden van de mensen in het algemeen, maar van de schrijver in het bijzonder let, is er niemand […]

Licht

En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. — 1 Johannes 1:5 (Herziene Statenvertaling) Lezen: 1 Johannes 1:1-7 Wie? God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest Wat? Is licht, geen spoortje […]