Bid het Onze Vader

‘Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos […]

Vraag wat je maar wilt…..

Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en […]

Werkzame kracht

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. — Efeziers 3:20-21 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Efeziers 3:14-21 Wie? De Here God, onze […]

PUSH

Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. — Kolossenzen 4:2 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Kolossenzen 42-6 Wie? De discipelen in Kolosse, maar ook wij Wat? Worden opgeroepen sterk aan te houden in gebed, waakzaam zijnde en met dankzegging Waar? Waar ze ook maar zijn. Volgens 1 Tim. 2:8 op alle plaatsen […]

Vrede van God

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. — Filippenzen 4:6-7 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Filippenzen 41-7 Wie? De lezers van de […]

Geestelijke strijd

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. […]

Voorbede voor evangelisatie

Voorbede voor evangelisatie Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. — 1 Timoteus 2:1-2 (Herziene Statenvertaling) Lezen: 1 Timoteus 2:1-8 Wie? Paulus […]

Kol. 4:2

Opfrisser met de 7 w’s Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. — Kolossenzen 4:2. Wie? Wij, met zijn allen. Wat? Moeten blijven bidden en waakzaam blijven Waar? Daar op de plaats waar God ons heeft gesteld. Waarom? Omdat gebed de manier is waarop we dingen van God zullen ontvangen. (Jac.4:2) Wanneer? Altijd, zonder […]