Opstandingskracht

Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. — Handelingen 2:32-33 Lezen: Handelingen 2:14-36 Het moet nogal een tumult geweest zijn: […]

Lafheid

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere. — 2 Timoteus 1:7-8 Lezen: 2 Timoteus 1:3-14 Vandaag weer een van mijn lievelingsteksten en die voorkomt in onze (Kracht) Evangelisatie Training. Angst is een boze geest, die […]

Wordt gevolgd

Wordt gevolgd En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. — […]

Haast

Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. — Efeziers 5:15-17 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Efeziers 5:1-21 Wie? De lezers van de Efezebrief, zij, maar […]

Glorieuze eenheid

En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad. — Johannes 17:22-23 (Herziene […]

Voorbede voor evangelisatie

Voorbede voor evangelisatie Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. — 1 Timoteus 2:1-2 (Herziene Statenvertaling) Lezen: 1 Timoteus 2:1-8 Wie? Paulus […]

Angsthaas

Angsthaas. Opfrisser met de 7 w’s De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 1 Johannes 4:18 Wie? De liefde van God Wat? Laat geen ruimte voor angst, drijft de angst uit Waar? In ons hart, […]

Hand. 1:7,8

Bijbelstudie met de 7 w’s Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria […]