Honingraat

Het hart van een wijze maakt zijn mond verstandig, en zal op zijn lippen het inzicht vermeerderen. Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen. — Spreuken 16:23-24http://dawo.nl/?p=4725 Lezen: Spreuken 16: 16-30 Wat kunnen we soms met onze woorden, misschien zelfs onbedoeld, veel kwaad aanrichten. Soms is het zelfs […]

Gekruisigd

Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. — Galaten 5:24http://dawo.nl/?p=4724 Lezen: Galaten 5:22-26 Ben je van Christus? Weet je jezelf gekocht en betaald met Zijn kostbaar bloed? Leef je uit Zijn genade? Als je antwoord ja is, zeg ik: Prijs de Heer. Maar dan komt deze tekst in […]

Troost

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. — 2 Korintiers 1:3-4http://dawo.nl/?p=4720 Lezen: 2 […]

Arend

Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de HEERE hem geleid, er was geen vreemde god bij hem. — Deuteronomium 32:11-12http://dawo.nl/?p=4719 Lezen: Deuteronomium 32:1-14 Wat is het een geweldig gezicht als je een adelaar (ander woord voor arend) […]

Als een kind

En ze brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken, maar de discipelen bestraften degenen die hen bij Hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God. […]

Omdenken

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden […]

Geen andere Heiland

Ik, Ik ben de HEERE, buiten Mij is er geen Heiland. Ík heb verkondigd en Ik heb verlost, en Ik heb het doen horen, en er was geen vreemde god onder u. U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE, dat Ik God ben. Ook voor de dag er was, ben Ik, en er is niemand […]

Volledige Volheid

Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. — Kolossenzen 2:9-10 Kolossenzen 2:4-15 Jezus, de Zoon van God en toch, toen Hij op aarde was, volledig mens. Het is en blijft een mysterie. In gesprekken met […]

Workshop Doeltreffend Bidden

Kent U dat? Mensen het evangelie uitleggen tot je een ons weegt en ze schijnen het maar niet te kunnen pakken?Wat is dat toch? Ben ik soms niet duidelijk genoeg? Doe ik het niet goed? Mensen van wie je houdt en die God op je pad heeft gebracht zie je verloren gaan omdat ze de […]

Grote schoonmaak

Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en […]