Hebr. 13:1,2

Opfrisser met de 7 w’s Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd. — Hebreeen 13:1-2 Wie? Sommigen, misschien jij en ik wel? Wat? Mogen de herbergzaamheid, de gastvrijheid niet vergeten, misschien krijg je wel eens een engel te eten? Waar? bij je thuis. […]

Jesaja 53:11

Opfrisser met de 7 w’s Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden Wie? De knecht des Heren, de Here Jezus Wat? Maakt ons rechtvaardig Waar? aan het kruis van Golgotha Waarom? omdat Hij daar de prijs betaalde […]

Vrijdag 14 oktober 2011 Col. 2:6

Opfrisser met de 7 w’s Col. 2:6, zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging..(HSV) Wie? Wij die de Here Jezus als Heer hebben aangenomen en dus kinderen Gods zijn (joh.1:12) Wat? […]

1 Petrus 1:15

Opfrisser met de 7 w’s Gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel. — 1 Petrus 1:15 Wie? Wij Wat? Moeten heilig zijn, zoals God heilig is. Waar? In al onze wandel. Waarom? Omdat Hij, die ons geroepen heeft, ook heilig is. Heilig en onheilig gaan […]

Mat. 8:37

Opfrisser met de 7 w’s Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden? — Marcus 8:36 Wie? Een mens, maar meer specifiek in de context: een discipel van Jezus Wat? De hele wereld winnen, maar schade te lijden aan zijn ziel Waar? Hier, nu en […]

Psalm 84:11

Opfrisser met de 7 w’s Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders); ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods dan verblijven in de tenten der goddeloosheid. — Psalmen 84:11! Wie? De schrijver van deze psalm. Maar het zou ook voor ons moeten gelden. Wat? Een dag […]

1 Joh.1:7

Opfrisser met de 7 w’s maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. — 1 Johannes 1:7 Wie? Wij, samen met God de Vader en de God, de Zoon, door de heilige Geest. […]

Efeze 5:8

Opfrisser met de 7 w’s Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts. — Efeziers 5:8 Wie? Wij, voordat je tot geloof komt, ben je niet alleen in de duisternis, maar dus zelf duisternis. Wat? Waren vroeger duisternis, maar zijn nu licht in de Here, […]

Zach. 9:16

Opfrisser met de 7 w’s Zo zal de HERE, hun God, hen te dien dage verlossen als de kudde die zijn volk immers is, ja zij zijn kroonjuwelen, die zullen blinken in zijn land. — Zacharia 9:16 Wie? De HERE , de God van Israël Wat? Zal hen, Israël, op die dag verlossen Waar? In […]

Rom. 15:7

Opfrisser met de 7 w’s Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. — Romeinen 15:7 Wie? Wij, u, jij en ik. Gelovigen, discipelen van de Here Jezus Wat? Elkaar verdragen , met al onze ins en outs, lek en gebrek Waar? In de gemeente Waarom? Omdat Jezus ons voorbeeld is, […]