Home

 • Hou vol! Ingesproken

  Geen tijd om te lezen? Luister het dan hier: https://soundcloud.app.goo.gl/9ruUhuHznzB7TSsF7

 • Hou vol

  [Jac. 112] Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die Hem liefheeft.NBV21

  Lezen: Jak.1:12-15

  Als je denkt dat je als gelovigen nooit zult worden beproefd dan heb je het mis. En dat is niet God, die dat doet, maar ook dat komt voort uit het rijk der duisternis. Wat geweldig is het dan als je kunt volhouden en de verleiding weerstaan. Zelfs als we vallen is er altijd nog weer Gods genade.

  Als Jacobus vandaag de dag zou leven zou is het waarschijnlijk dat hij in Rotterdam zou wonen. Want zijn motto is: geen woorden maar daden. Hij wint er dan ook geen doekjes om en zegt eigenlijk gewoon als je vol blijft houden krijg je als beloning het eeuwige leven. En dat zou ons zeker moeten motiveren om vol te blijven houden in de strijd tegen welke verleidingen dan ook.

  En hij zegt ook dat de verleidingen voortkomen uit ons eigen slechte verlangens. En iedereen weet waar zijn zwakheid zit, zoek die dan ook niet op! Wapen je ertegen, zet een trap hekje, bescherm jezelf ertegen

  Hij begint onze tekst met het woordje gelukkig, makarios in het Grieks en je bent gelukkig als je deze beproevingen hebt doorstaan. Waarom ?Omdat je een overwinning hebt behaald, en daar wordt toch iedereen blij van!

  Nu ligt het gevaar op de loer dat we weer gaan zwoegen en ploeteren en teleurgesteld raken als het weer niet gelukt is. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Wat we wel weten is dat zondigen een prijs heeft, gevolgen zijn er, en vergeving is niet goedkoop, het kostte Jezus Zijn bloed.

  Maar als we gevallen zijn, en we belijden dat aan God, is er altijd vergeving! Want Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. Zijn genade is groter dan onze zonden!

  Maar dat is geen reden om er maar op los te leven. Versterk je fort in vredestijd, zodat, wanneer de verleiding komt, je ertegen strijden kunt, en, samen met de Heilige Geest moet dat lukken! Hij is je Helper, bij uitstek. Hou vol, je kan het!

 • Hart en mond

  [Mat.15:18] Wat daarentegen de mond uit gaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein.NBV21

  Lezen: Mat.18:1-20

  Volg je hart, want dat klopt, zo’n tegeltjes wijsheid, die je in van die snuisterijen winkeltjes tegenkomt. Maar is dat wel zo?

  Hier leren we van de Here Jezus van niet, want als je het volgende vers leest zie je wat er allemaal in je hart zit: boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. En we kennen het allemaal, om ons heen en in onszelf. En dat wat in ons hart zit, vindt zijn weg via onze mond. Daar praten we over, daar loopt onze mond van over. Nederland is er op dit moment vol van, het heeft Corona van de eerste plaats verdreven in alle talkshows..

  En het zijn die dingen, die een mens onrein maken. Er was weer eens een discussie dat de discipelen aten zonder eerst hun handen gewassen te hebben en zich daarmee zouden verontreinigen, volgens de Farizeeën. En natuurlijk is hygiene belangrijk. Was het geen joodse dokter, die ontdekte dat doktoren eerst hun handen moesten wassen als ze bij een lijk waren geweest en daarna een kraamvrouw bezochten? Het deed het aantal vrouwen wat aan kraamvrouwenkoorts stierf drastisch verminderen tot bijna nul!

  Dus op zich is dat goed, alleen je wordt er niet onrein van. Dat zijn dus de dingen die uit je hart komen, zoals voornoemd. En daar moeten we mee afrekenen, bekeren heeft dat. Ieder onderzoeken zijn hart en zitten daar deze dingen in, vraag Hem om een nieuw hart in je binnenste. En zorg dat er niets inkomt, want wat je ogen zien komt in je hart, dat baart zonde en komt weer uit je mond. Job sloot een verbond met zijn ogen. Vandaag de dag bijna onmogelijk, maar kijken is geen zonde, blijven kijken wel…. En als ons hart vol is van Jezus, dan komt Hij uit onze mond. Mijn vraag vandaag is, aan ons allen (ikzelf incluis) Wat komt er uit je mond?

 • Profeet

  [Deut.18:15] Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren,(HSV)

  Lezen: Deut:18:15-22

  Zoals met zoveel profetieën in de Bijbel is ook deze, van Mozes, een met meerdere ladingen en vervullingen. De eerste is dat er in de komende tijd, als Mozes gestorven is, telkens weer profeten zullen zijn die het Woord van d HERE zullen spreken. De tweede is natuurlijk de Here Jezus, Hij is de Profeet, naast Zijn ambt als Koning en Hogepriester

  Als je weleens met Moslims praat, dan gebruiken ze vaak deze tekst om te laten zien dat de komst van Mohammed al geprofeteerd was in het Oude Testament. Ik zet daar dan altijd de tekst van Paulus tegenover: Zelfs als er een engel uit de hemel komt, die een ander evangelie (van de genade) brengt, die zij vervloekt! (Gal.1:8) Dus ja de Islam is voorspeld, maar niet net deze tekst (Mohammed zegt dat hij de Koran uit handen van Gabriel gehad zou hebben)

  En Jezus is de ultieme Profeet van God, niet alleen omdat Hij profetieën uitsprak die uitgekomen zijn, de verwoesting van de tempel bijvoorbeeld, maar omdat Hij net alleen Gods Woorden sprak, met het Woord van God is!

  Maar de derde vervulling is vandaag de dag. Waarop God nog steeds profeten, het ambt van profeet gebruikt om Zijn stem te laten horen. En dan niet alleen de profeet als in de vijfvoudige bediening uit Efeze 4,:11, maar ook jou en mij, als we ons uitstrekken naar de gave van profetie, zoals Paulus ons oproept te doen in 1Kor.14:1.

  Wij zijn geroepen om Gods hart te vertolken door mensen op te bouwen, te bemoedigen, aan te vuren en te troosten (!Kor.14:3) Dat wil niet zeggen dat iedereen die profeteert een profeet is, maar wel dat we Gods Koninkrijk laten zien, een Koninkrijk waar Gods stem te horen is. Strek jij je daar al naar uit?

 • Polarisatie

  [1Kor.10:33] Ikzelf doe dat ook niet. Ik wil iedereen ter wille zijn, in welk opzicht dan ook; ik zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van alle anderen, opdat ze worden gered.NBV21

  Lezen: 1Kor.10:23-11-1

  We leven in een tijd waarbij mensen, ook christenen, lijnrecht tegenover elkaar staan. Als je in een groepje bent moet je oppassen of je ontaardt in een eindeloze discussie, waarbij er geen winnaars zijn, eigenlijk alleen maar verliezers. Je ziet de scheiding recht door gezinnen en kerken lopen. Ook de samenleving verhardt.

  In de brief van Paulus aan de Korintiërs komt hij hetzelfde tegen, ook daar waren partijen die lijnrecht tegenover elkaar stonden. Dit gedeelte gaat over het wel of niet eten van (aan de afgoden gewijd) offervlees. De een vond dat dat wel kon, de ander was er faliekant tegen.

  Aan het einde van zijn betoog komen we onze dagtekst tegen. En leermoment voor de tijd van vandaag. Onze mening doet er niet toe. Wat je vindt moet je bij de politie brengen, zeg ik altijd. Want als ik met mijn menig een ander beschadig, hoe ik het misschien ook bij het rechte eind heb, dan schiet ik mijn doel voorbij. Zijn advies luidt dan ook: Geen geen aanstoot, niet aan de gemeenteleden, niet aan hen die (nog) buiten staan, maar zoek de eer van God! (32)

  Hoe je mensen benadert, mag alleen nooit buiten het Woord omgaan, daar mag geen tittel of jota aan af worden gedaan, maar besef wel dat de letter doodt, maar de Geest levend maakt. En ook hier geldt dus dat de liefde onze drijfveer en motivatie moet zijn.

  We willen toch zeker niet dat hetgeen wij vinden anderen van het geloof af zou kunnen brengen. Demonstreren van je mening kan zelfs tot rebellie leiden, of dat zelfs als oorsprong hebben. Als dat zo is rest ons maar een ding: bekeren. Want we moeten de ander uitnemender achten dan onszelf.

 • Geef niet op

  [Markus 8:25] Daarna legde Hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder.NBV21

  Lezen: Markus 8:22-26

  Misschien heb ik je door mijn stukjes al wel aangemoedigd om eens voor genezing te bidden. Misschien is het gelukt, maar misschien ook niet. Misschien veranderde er iets, maar nog niet genoeg. Vandaag leren we de les van Jezus: Geef niet op!

  Er zijn wel een paar opmerkelijke dingen. In de eerste plaats nam Hij de blinde bij de hand en leidde hem uit het dorp. Dat was Betsaida, en over die plaats zegt Hij in Mat.11:[21] ‘Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed gehuld en met stof bedekt hebben en tot inkeer gekomen zijn.

  Er was dus een gigantisch groot ongeloof en met ongeloof kan je niet veel. Dus weg uit die plaats. Blijkbaar kan ongeloof van mensen, zeker een plek van ongeloof geloof blokkeren, zelfs bij Jezus. We zien ook in vers 26 dat Jezus hem waarschuwt om er niet weer in terug te gaan. Ongeloof kan zelf iemands genezing roven. En dat is vaak gebeurd. Dat mensen werden genezen, maar door hun omgeving in twijfel werden gebracht en de kwaal weer terug kwam.

  We zien ook dat Jezus speeksel gebruikt om de blinde te genezen. Ik werd daar eens bij geplaagd toen ik voor een blinde vrouw bad. Ik vroeg toestemming, omdat degene waar je voor bidt geen slachtoffer is, maar een eigen wil heeft. Ze wilde het niet dus deed ik het niet. Later zeiden twee mensen onafhankelijk van elkaar hetzelfde en we zeiden dat ook tegen haar, maar opnieuw weigerde ze, ze is dan ook niet genezen. Maar we moeten de wil van anderen respecteren.

  Ook legt Hij hem, tot twee keer toe de handen op. Een ‘point of contact’ is belangrijk, want dat is een van de tekenen die ons, gelovigen zullen volgen: op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen genezen (Mk16:18) Nu is dat ten tijde van de pandemie wel lastig, maar ook hier moet je toestemming vragen van degene waar je voor bidt en ervoor zorgen dat je zelf gezond bent en alle voorzorgsmaatregelen genomen zijn. Wordt niet overmoedig, de duivel ligt op de loer! Wil men het niet, gebruik dan het woord van geloof door alleen maar te spreken, Mk.11:23)

  En dan zien we dat het bij Jezus dus ook niet de eerste keer volledig lukt. De man ziet de mensen als bomen lopen. Er is dus verbetering maar nog niet volledig. En dan komt onze tekst, Hij geeft niet op, Hij bidt nog eens en bij de tweede keer lukt het wel! Wees niet teleurgesteld als het de eerste keer niet lukt. J

  ohn Wimber had voor honderden gebeden en ze gingen allemaal dood, maar op het moment dat hij het opgegeven had en gezegd ik doe het nooit meer, gebeurde het toch, omdat hij gehoorzaam was. Ook Todd White had voor duizend man gebeden toen de doorbraak pas kwam. Wie volhardt tot het einde… Dus geef nooit op! We hebben de belofte, we hebben de autoriteit. Blijf doorgaan! Want de overwinning is aan ons. Jezus betaalde voor ieders genezing met Zijn striemen, dus we mogen erachteraan gaan waar de levering blijft!

 • Eindelijk recht

  [Spreuken 13:22] Van een goed mens zullen zelfs de kleinkinderen erven, maar de rijkdom van zondaars valt rechtvaardigen toe. NBV21

  Lezen Spreuken 13:20-25

  Wordt er dan toch nog recht gedaan?, vraag je je misschien wel eens af. Rijken worden rijker, armen worden armer en ook onder dit kabinet zal het niet veel beter worden. Toch ligt er een belofte voor ons en ons nageslacht, als we goed zijn….

  ‘Welvaartsevangelie’, hoor ik critici al weer denken, want de praktijk is anders. Maar dit zegt het Woord en dat beschouwen we toch als onfeilbaar? Misschien zong je het gisteren nog: Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar Woord. Maar misschien treden al deze dingen niet in werking omdat we ons niet aan de voorwaarden houden. Beloften in de Bijbel zijn niet alleen maar genade, soms is er een voorwaarde waar je aan moet voldoen.

  Ik heb wel eens vaker gesproken over de generatievloek, maar er is ook een generatie zegen. Dat zien we hier. Onze kleinkinderen zullen erven. In de tijd van de Bijbel was dat alles materieel, land, geld en goed. Maar het kan ook geestelijk zijn. Goede mensen leggen zaad in hun kinderen, die dat weer doorgeven aan hun kleinkinderen.

  Maar wat is goed? Niemand is goed, dat zegt de Bijbel ook, maar we weten dat als we Jezus hebben aangenomen, onze zonden zijn vergeven en we in Zijn ogen rechtvaardig zijn.

  Ons leven is geen garantie dat onze kinderen gaan geloven, ze hebben daarin een eigen verantwoording. Wel mogen, moeten we zelfs, bidden, dat het zaad tot wasdom zal komen. Ook daarin zijn er beloften.

  En dan dat laatste, het vermogen van de zondaar is weggelegd voor de rechtvaardige. Dat is een lastige. Want wij zijn gewend dat een christen sober moet leven, toch? Maar blijkbaar heeft God een ander plan, Hij zorgt voor zijn kinderen. Het wordt tijd dat we de vloek en geest van armoede, die over veel mensen heerst, verbreken en uitwerpen, in de Naam van Jezus, want als wij het Koninkrijk op de eerste plaats zetten, krijgen we alles wat we nodig hebben (Mat.6:33) en zelfs nog meer, want God is een God van overvloed!

 • Volheid

  [Kol 2:9] Want in Hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, [10] en in uw eenheid met Hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld. NBV21

  Lezen: Kol.2:4-15

  Vol, voller volst, voller kan niet. Jezus was vol van de Heilige Geest en ook in ons, als we vervuld, gedoopt zijn in diezelfde Heilige Geest woont Hij dus in al Zijn volheid! Waar wij gaan, gaat Hij en Hij zal ons nooit verlaten. Maar merken we dat (altijd)?

  Het is natuurlijk een groot mysterie, dat Jezus, de Zoon van God naar de de aarde kwam. We hebben de kerstversiering net opgeruimd, maar we moeten nooit vergeten dat Hij al zijn goddelijkheid heeft afgelegd. Tijdens Zijn verblijf op aarde was Hij dus de Zoon des mensen. En pas nadat Hij gedoopt was in water (volwassen, door onderdompeling), gedoopt was in de Heilige Geest en de satan had weerstaan in de woestijn, deed Hij de wonderen en tekenen. Want toen kwam Hij in de kracht van de Heilige Geest en begon Zijn bediening.

  Velen hebben wel over de Heilige Geest gehoord, als zijnde de Trooster, maar beseffen niet dat er een, wat we noemen, second blessing is, de doop in de Heilige Geest. Pas dan woont Hij in al Zijn volheid in je, kunnen vrucht en gaven zich ontwikkelen en zijn we in staat dezelfde dingen te doen, die Jezus deed.

  In de Korinthe brief lezen we dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest en wij dus de dragers van Zijn tegenwoordigheid. Ik hoor zo vaak mensen bidden of Hij bij hen wil zijn. Wel, Hij is er, alleen merk je Hem misschien niet altijd. Maar wanneer we beseffen dat wij, zoals de priester de ark droegen op hun schouders en daarmee Zijn tegenwoordigheid vervoerden, wij dat ook doen . Waar wij komen, komt Hij. Waar wij zijn is Hij. En dan zal iedere overheid en macht moeten gehoorzamen aan de Naam van Jezus.

  Wees je bewust van de Opstandingskracht, Die Jezus uit de dood deed opstaan, en die jij in je hebt. En zet die vrij in de ruimte waar je bent, voor de mensen waar je voor bidt etc. En je zult versteld staan van de Heerlijkheid van God, die in je is en openbaar komt. Echt!

 • Gezag

  [Markus1:27] Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als Hij onreine geesten een bevel geeft, wordt Hij gehoorzaamd.’NBV21

  Lezen: Markus 1:21-28

  Boze geesten uitdrijven, we horen er niet meer zoveel van, in zijn algemeenheid. Mensen die zich daarmee bezig houden zijn een beetje ‘weird’, niet van deze tijd, denkt men. Toch zou het een van de tekenen zijn, die de gelovigen zouden moeten volgen, althans dat zegt Jezus. Maar hoe zit dat dan?

  Binnenkort hopen we onze training over bevrijding weer te starten. Daar leren we, in drie volle dagen, hoe we, op een eenvoudige, doeltreffende manier, mensen vrij kunnen zetten va demonische beïnvloeding. Zonder hocus pocus, zonder geschreeuw en gekots af welke andere manifestatie, maar onder gezag van God, de Heilige Geest, in de Naam van Jezus. (De training is vol, want we doen he in kleine groepjes, maar heb je interesse, geef je alvast op)

  Je snapt dat een Opfrisser van een paar regels dat niet gaat lukken om dat onderwijs weer te geven. Maar een aspect wil ik wel noemen en dat is de titel van de Opfrisser geworden: Gezag

  Wat we doen is, zoals het discipelen betaamt, te kijken en te luisteren naar wat Jezus deed. Hij is ons rolmodel, ons voorbeeld. En we krijgen hier een belangrijke les. Want, en de mensen die erbij waren erkennen datgene wat zo belangrijk is: Gezag. Het is het woordje wat doorgaans als autoriteit vertaald wordt, maar ook volmacht kan betekenen.

  En wij, als volgelingen van Jezus, hebben die volmacht, die autoriteit ontvangen (Mat.10:1) Iedere ziekte en iedere kwaal en iedere duistere macht moet gehoorzaam zijn als wij die bevelen te vertrekken, in de machtige Naam van Jezus. Wat wij doe is satans legale recht om iemand te kwellen elimineren. Door vloeken uit het voorgeslacht te verbreken, en de mensen, die bij ons komen, te leiden in bekering en vergeving. Als dat, oprecht, is gebeurd, kunnen de demonen maar een ding doen: hun biezen pakken en opzouten!

  En dat gaat dan met gezag, met autoriteit. Dan hoef je niet te schreeuwen, dan is een eenvoudig bevel genoeg! We hebben al zulke mooie opmerkelijke resultaten gezien. Zaak is wel dat de mensen de deuren gesloten houden, anders komen ze weer binnen…..

  Wij, als discipelen van Jezus, moeten beseffen dat we die macht, die volmacht hebben, onder de kracht van de Heilige Geest. Als we daarin gaan wandelen en handelen is het Koninkrijk in ons, zichtbaar, tastbaar en zullen velen tot vrijheid komen!

 • Nieuwe kansen

  [Deut.10:4] En de HEER heeft er hetzelfde op geschreven als de eerste keer: de tien geboden die Hij u vanuit het vuur had bekendgemaakt, toen u bij de berg bijeen was. Hij overhandigde mij de platen,NBV21

  Lezen:Deut.10:1-11

  Hoe vaak hebben we niet God beloofd om dingen wel, of juist niet te doen en is het ons toch weer niet gelukt. En hoeveel schaamte heb je dan niet om weer terug te keren bij Hem en om vergeving te vragen? Herkenbaar?

  De tekst van vandaag komt uit het boek Deuteronomium, het vijfde boek van Mozes. Het volk heeft de grens van het beloofde land bereikt. Van de oorspronkelijke volwassenen is niemand meer in leven, behalve Mozes, Jozua en Kaleb, de rest is gestorven en begraven in de woestijn. Tijd om alles nog eens te herhalen en het ze in te prenten. Daarom vertelt Mozes ze alles wat er is gebeurd tijdens de reis op naar Kanaän.

  Toen Mozes 40 dagen op de berg was om de twee stenen tafelen, waarop de tien geboden, de tien woorden, door de Vinger Gods, de Heilige Geest, werden geschreven, vond het volk het te lang duren en overreedde Aaron om een gouden kalf te maken waar ze afgoderij mee bedreven. Als Mozes dan naar beneden komt ontsteek hij in woede en gooit ze kapot. Einde oefening zou je denken. En ja, er moeten er boeten. 3000 mensen sterven daar vanwege Gods toorn!

  Maar dan mag Mozes, die als middelaar een typebeeld is van Jezus, opnieuw de berg op en ontvangt hij een exacte kopie van de eerste twee. Daaruit blijkt Gods onovertroffen genade. Hoewel Hij de wet geeft, geeft Hij dus ook genade. De wet, de Tien Geboden zijn het teken van Zijn verbond met Israël. Doe dit en je zult leven! Maar niemand is in staat om zo te leven, daarom zullen we dat moeten doen uit genade.

  Maar God is altijd de God van de tweede kans, en van de derde en de vierde etc. En ja, Hij is verdrietig als we weer zondigen, maar al Zijn toorn, al Zijn gramschap (ouderwets woord) is op Jezus terecht gekomen, ten tijde dat de zon niet meer wilde schijnen en Hij het uitriep: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ Toen droeg Hij onze schuld en verzoende Hij de wereld met God!

  En op grond daarvan mogen we telkens weer bij de Vader terugkomen, Die geduldig is en rijk aan goedertierenheid, goedheid. Maar genade is geen vrijbrief om maar te zondigen, God vergeeft toch wel,nee, het is de kracht om, samen met de Heilige Geest tegen de zonde te strijden en ons ervan te bekeren. Maar zelfs als dat niet lukt, in eerste instantie, mogen we altijd weer terug komen. Dat is goed nieuws, dat is het evangelie! Er is nog steeds een weg terug!